Blog

Laona Foundation / News  / Εκδήλωση για την ολοκλήρωση του έργου ΠυρΑνάκαμψη

Εκδήλωση για την ολοκλήρωση του έργου ΠυρΑνάκαμψη

Ολοκλήρωση 2ετούς έργου σε πυρόπληκτες κοινότητες για Πρόληψη – Προστασία – Αποθεραπεία

Την Τετάρτη, 13.3.24 το Ίδρυμα Λαόνα για την Αναβίωση και προστασία της Κυπριακής Υπαίθρου και το Cyprus Environmental Initiative (CEI) διοργάνωσαν εκδήλωση για την ολοκλήρωση του διετούς έργου ΠυρΑνάκαμψη-Alevlerden Geleceğe όπου παρουσιάστηκαν οι δράσεις και τ’ αποτελέσματα/συμπεράσματα του διετούς αυτού δικοινοτικού έργου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Σπίτι της Συνεργασίας (Home for Cooperation) στη Λευκωσία και ήταν αφιερωμένη στην μνήμη του Martin Marancos (1956-2023), μακροχρόνιου συνεργάτη του Ιδρύματος Λαόνα, εις εκτίμηση για τη συμβολή του στο παρόν έργο.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, Βουλευτής Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών και ο κ. Πανίκος Χαμπάς, Γενικός Γραμματέας του Ένωσης Κυπρίων Αγροτών. Ο κ. Θεοπέμπτου τόνισε τη σημασία των έργων που αφορούν την κλιματική αλλαγή και τις πυρκαγιές λόγω των μοναδικών καιρικών συνθηκών στην περιοχή μας που συνδυάζουν υψηλές θερμοκρασίες και χαμηλές βροχοπτώσεις. Αναφέρθηκε στην ένταξη στο Εθνικό Σχέδιο της Κύπρου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τον στόχο για φύτευση 1 εκατομμυρίου δέντρων μέχρι το 2030 και στην Πολιτική Χρήσης Γης, Αλλαγής Χρήσης Γης και Δασοκομίας (LULUCF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει τη φύτευση 3 εκατομμυρίων δέντρων στην Κύπρο έως το 2030! Σύμφωνα με τον κ. Θεοπέμπτου, η εφαρμογή είναι προβληματική λόγω της έλλειψης εθνικής κοινής στρατηγικής για τη δενδροφύτευση καθώς και της έλλειψης στήριξης από το κράτος και τις τοπικές αρχές προς την κοινωνία των πολιτών που είναι πρόθυμη να πραγματοποιήσει δενδροφυτεύσεις. Αυτό περιορίζει τη διαθεσιμότητα των δημόσιων χώρων και η επιλογή που απομένει είναι να φυτεύονται δέντρα μόνο κατά μήκος των δρόμων.

Ο κ. Χάμπας σχολίασε ότι λόγω της ακραίας φύσης του εδάφους στην Κύπρο και του μικρού μεγέθους του νησιού, οι ευρωπαϊκές οδηγίες δεν μπορούν να εφαρμόζονται στα τυφλά. Επεσήμανε επίσης τη σημασία ενός κοινού τοπικού σχεδίου για την πρόληψη και τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών.

Ακολούθησε παρουσίαση των δράσεων του έργου από την Δρ. Άρτεμις Γιορδαμλή Yiordamli, Διευθύνουσα Σύμβουλο του Ιδρύματος Λαόνα και υπεύθυνη του έργου και τον Dr. Salih Gucel, τον επικεφαλής της ομάδας CEI. Στη συνέχεια οι τρεις ομιλητές Irene Raab Marancos από το CEI, Παύλος Παραδεισιώτης, Πρόεδρος του Σωματείου Φοίνικας και Κώστας Ορουντιώτης, Αναπληρωτής Διευθυντής του Ιδρύματος Λαόνα αναφέρθηκαν στις μελλοντικές προκλήσεις. Επικεντρώθηκαν 1) στη δέσμευση της κοινότητας στη δημιουργία ομάδων εθελοντών κατάλληλα εκπαιδευμένων και εξοπλισμένων, ως μέρος ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου πρόληψης, προστασίας και αποκατάστασης, 2) στην άσκηση πίεσης στην κυβέρνηση για τη δημιουργία εθνικών πολιτικών και στρατηγικών που αναγνωρίζουν την απειλή της ερημοποίησης και πυρκαγιές λόγω εγκατάλειψης γης και υποστήριξη τοπικών κοινωνιών και ΜΚΟ στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν από φυσικές καταστροφές και 3) ενθάρρυνση δενδροφύτευσης σε ιδιωτικές ιδιοκτησίες και εγκαταλελειμμένες εκτάσεις ως θέμα εθνικού συμφέροντος.

Το έργο Πυρανάκαμψη εστίασε στην υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών στα εδάφη που έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια από καταστροφικές πυρκαγιές στην ορεινή Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο, καθώς και στην οροσειρά Πενταδακτύλου και έλαβε επιχορήγηση στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund Cyprus, που χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, μέσω των επιχορηγήσεων του ΕΟΧ και της Νορβηγίας 2014-2021.

Στόχοι του έργου που υλοποιήθηκαν μέσα από διαβουλεύσεις, αναλύσεις προσδοκιών, εκπαιδευτικά σεμινάρια και εργαστήρια στις πυρόπληκτες κοινότητες ήταν:
• Η εγρήγορση και ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας των πολιτών αναπτύσσοντας δεξιότητες συμμετοχικής διαβούλευσης στη λήψη αποφάσεων.
• Η αναβάθμιση ικανοτήτων των εθελοντών για αποτελεσματικό χειρισμό των επιπτώσεων από την πυρκαγιά.
• Η συνδημιουργία οράματος για την κάθε κοινότητα που μπορεί ν’ αξιοποιηθεί στα πλαίσια της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο:
https://laona.org/pyranakampsi-project/ και https://www.facebook.com/laonafoundation

*******************************************************

PYRANAKAMPSI PROJECT REACHES COMPLETION
Completion of a 2-year project in fire-stricken communities
for Prevention – Protection – Recovery

On Wednesday, March 13, 2024, Laona Foundation for the Conservation and Regeneration of the Cypriot Countryside and the Cyprus Environmental Initiative (CEI) hosted the closing event of the Pyranakampsi/Alevlerden Geleceğe Project, where the actions and conclusions of this two-year bi-communal project was presented.

The event was held at the at the Home for Cooperation in Nicosia, was dedicated to the memory of Martin Marancos (1956-2023), a long-standing associate of Laona Foundation and a much-respected colleague in this project.

Mr. Charalampos Theopemptou, Member of Parliament, Cyprus Green Party – Citizens Cooperation and Mr. Panicos Champas, the General Secretary of the Cypriot Farmers Association addressed the event. Mr. Theopemptou emphasized the importance of projects dealing with climate change and wildfires because of the unique weather conditions in our region which combine high temperatures and low rainfall. He referred to the inclusion in the Cyprus’ National Plan for dealing with climate change, the goal to plan 1 million trees by 2030; and to the Land Use, Land-Use Change, and Forestry (LULUCF) policy of the European Union which foresees the planting of 3 million in trees in Cyprus by 2030! According to Mr. Theopemptou, implementation is problematic due to the lack of a national common strategy for tree planting; as well as the lack of support by the state and the local authorities towards the civil society which is willing to carry out tree plantings. This restricts the availability of public areas, and the option left is to plant trees only along roads.

Mr. Champas commented that due to the extreme nature of the terrain in Cyprus and the small size of the island, European directives cannot be applied blindly. He also pointed out the importance of a common local plan for preventing and managing wildfires.

Followed a presentation of the project’s actions by Dr. Artemis Yiordamli, Executive Director of Laona Foundation and project manager and Dr. Salih Gucel, the CEI team leader, three speakers Irene Raab Marancos CEI, Pavlos Paradisiotis President of Phoenix NGO, Costas Orountiotis Deputy Director Laona Foundation referred to future challenges. They focused on 1) community engagement in creating volunteer teams properly trained and equipped, as part of a long-term prevention, protection and recovery plan, 2) exercising pressure on the government to create national policies, and strategies recognising the threat of desertification and fires due to land abandonment, and supporting local communities and NGOs in their effort to protect against natural disasters and 3) encouraging tree planting in private properties and abandoned land as a matter of national interest.

The Pyranakampsi project focused on supporting civil society in areas of rural Larnaca, Limassol and Paphos and the Pentadaktylos range, that have been stricken in recent years by devastating fires. And it benefited from a grant under the Active Citizens Fund Cyprus programme, funded by Iceland, Liechtenstein and Norway, through the EEA and Norway Grants 2014-2021, and supplement by the A.G Leventis Foundation.

The project aimed through deliberations and meetings, SWOT analysis, training seminars and workshops with community members to:
• Raise vigilance levels and empower local civil society by developing participative skills in decision-making.
• Upgrade the skills of volunteers to effectively handle the after-effects of the fire.
• Co-create a vision for the future.

More information about the project:

PyrAnakampsi: Strengthening civic action in fire-affected communities

https://laona.org/pyranakampsi-project/ and https://www.facebook.com/laonafoundation